Sublime Column Selection (Sublime 列编辑进阶)

2016-8-1 Frank 工具

基本篇: 打开列编辑模式很简单,按住鼠标右键,并开始拖拽需要选中的区域即可。更多的快捷键,参见: https://www.sublimetext.com...

标签: sublime

评论(0) 浏览(1682)

Top